“കാണാതാക്കിയ” വിമാനം ! ILLUMINATI MALAYALAM PART 31

ലോകപ്രശസ്‌തമായ ചില അഭ്യുഹങ്ങൾ / ഊഹാപോഹങ്ങൾ / ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ / conspiracy theories എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തർജമ ,വിവർത്തനം മാത്രമാണ് അവതാരകൻ /

Continue
LEGO ILLUMINATI ?!

ZAJRZYJ DO OPISU !!! Zapraszam na kolejny odcineczek! Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę, oraz suba 🙂 Facebook: https://www.facebook.com/msgstudio Instagram: https://www.instagram.com/jakzmienicnazwe/ Mój prywatny e-mail: msgstudio0@gmail.com Snapchat: msgstudio Dzięki 🙂

Continue
80 അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഭൂമി ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു ! ILLUMINATI MALAYALAM PART 80

ലോകപ്രശസ്‌തമായ ചില അഭ്യുഹങ്ങൾ / ഊഹാപോഹങ്ങൾ / ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ / conspiracy theories എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തർജമ ,വിവർത്തനം മാത്രമാണ് അവതാരകൻ /

Continue
Conversation avec un ex-illuminati – Ronald Bernard & Sacha Stone (VOSTFR)

PDF Transcription (bon français): http://www.mediafire.com/file/rrxe02jjp9e9cjs/Une+conversation+entre+l%27ex-insider+Illuminati+Ronald+Bernard+et+Sacha+Stone+%28traduction+fr+paralleye%29.pdf Source: https://www.youtube.com/watch?v=D0i6A_fLsN4 Playlist Ronald Bernard: https://www.youtube.com/watch?v=aYwYih4P1P0&list=PLghu5ZUm8acIMgE198SiEpFMTfTawx-69 Youtube Link

Continue
[97] പേടിച്ചിട്ട്  കാര്യമില്ല ,കരുതിയിരിക്കാം ,അത്രതന്നെ ! ILLUMINATI MALAYALAM PART 97

ലോകപ്രശസ്‌തമായ ചില അഭ്യുഹങ്ങൾ / ഊഹാപോഹങ്ങൾ / ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ / conspiracy theories എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് . വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തർജമ ,വിവർത്തനം മാത്രമാണ് അവതാരകൻ /

Continue